Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Ochotnica Górna w dniu 20.11.2020 o godz. 10:00 | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Ochotnica Górna w dniu 20.11.2020 o godz. 10:00

data wystawienia: 26.10.2020
status: zamknięte

 

      1. prac geodezyjnych                                                           Nowy Targ: 24.10.2020r

 

      1. Z A W I A D O M I E N I E

 

  • czynnościach ustalenia i przyjęcia granic nieruchomości

 

Na podstawie art.32 ust.1-4, art.11 i art.39 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 17 maja 1989r prawo geodezyjne

 i kartograficzne ( t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 276 ze zm. ), w związku z § 36, 37, 38 i 39 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( t.j. Dz.U. z 2019 poz. 393 ze zm. ) oraz w związku z art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną

 ( Dz.U.Nr 133 poz. 872 ze zm. ) i § 75 ust.1 pkt. a) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ( Dz.U. Nr 263 z 2011r, poz. 1572 ) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w Starostwie Powiatowym w w Nowy Targu Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru pod numerem GK.6640.3498.2020

 

z  a w i a d a m i a m

 

że w dniu 20.11.2020r od  godz. 10.00 do godz. 13.00 w obrębie Ochotnica Górna , jedn.ewid. 121110_2 Ochotnica Dolna zostaną przeprowadzone czynności ustalenia granic nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 16172, 16174/1 i 16175/1

 ( droga gminna Forendówka  ) z działkami ewidencyjnymi nr

 

14450         -   NIEUREGULOWANE – brak Kw

14174/29     -  NS1T/00078443/8

14174/22     - NS1T/00061351/4,

14167/3       - NS1T/00061354/5

14174/20     - NS1T/00064732/0

14455          - AN 2215/92

14453/3       - AN 2215/92

14174/30     - NS1T/00073130/6

16173          - NS1T/00056702/2

14453/4       - NS1T/00057932/0

14453/6       - NS1T/00058649/6

14167/2       - NS1T/00056115/0

14453/8       - NS1T/00132428/4

14453/7       - NS1T/00056115/0

16866/2       - NS1T/00056115/0

17414         -  NS1T/00172841/7

14449/2      – NS1T/00093561/2

14458/32    – NS1T/00093561/2

17413         – NS1T/00072102/4

14458/19    – NS1T/00060444/6

14427/1      - NS1T/00057932/0

14480/28   – NS1T/00107358/8

14436        – NS1T/00107313/1

14438/2     – NS1T/00106334/7

14437/1    – NS1T/00107313/1

14437/2    – NS1T/00106334/7

14427/1    – NS1T/00057932/0

14425/47  – NS1T/00079777/6

 

Czynności ustalenia granic nieruchomości zostaną przeprowadzone na podstawie danych pozyskanych z operatu ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Nowym Targu Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru i mają na celu sporządzenie opracowana geodezyjnego w postaci mapy do aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków oraz map z projektem podziału wraz z mapami do celów prawnych zawierającej informację o przebiegu pasa drogowego drogi gminnej „ Forendówka” na potrzeby prowadzonego przed Wojewodą Małopolskim postępowania w sprawie nabycia nieruchomości w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ( Dz.U.Nr 133 poz. 872 ze zm. )

 

 

                                                               ………………………………………

                                                                        ( podpis uprawnionego geodety )

Informacja

 

Z czynności ustalenia i przyjęcia granic  sporządza się protokół.

 

Zgodnie z art. 40 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r kodeks Postępowania Administracyjnego

 ( t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm. ), strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń.

 

Zgodnie z art. 41 § 1 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960r kodeks Postępowania Administracyjnego ( t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm. ), w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie adresu.

 

POUCZENIE

 

        Zawiadomieni właściciele ( władający ) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy przyjmowaniu granic ich gruntów oraz dokumentami tożsamości .

 

W imieniu osób nieobecnych  mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.

W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami postępowania są wszystkie strony.

 

Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 276 z poź. zm.), nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
mgr inż. Mirosław Szyszka - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
24.10.2020
Informację opublikował
Joanna Kaleta
Data publikacji
26.10.2020
Nazwa pliku
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Ochotnica Górna w dniu 20.11.2020 o godz. 10:00
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
mgr inż. Mirosław Szyszka - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
24.10.2020
Informację opublikował
Joanna Kaleta
Data publikacji
26.10.2020