Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Krościenko nad Dunajcem w dniu 24.11.2020 o godz. 11:00 | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Krościenko nad Dunajcem w dniu 24.11.2020 o godz. 11:00

data wystawienia: 28.10.2020
status: zamknięte

U S Ł U G I   G E O D E Z Y J N E

G e o S t r a d a  s.c.

Magdalena Grojec, Zofia Śmiech

Siedziba: 34-472 Piekielnik 129C

Biuro: 34-400 Nowy Targ ul. Św.Katarzyny 4

Tel. (18) 263 95 28,   (18) 531 18 65

NIP 735-26-88-246, REGON 120415515

 

Nowy Targ, dnia 26.10.2020r.

 

GK.6640.6301.2020

 

Zlec. 211/2020

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy Usługi Geodezyjne GeoStrada s.c. mgr inż. Magdalena Grojec na zlecenie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Krościenko nad Dunajcem, w jednostce ewidencyjnej Krościenko nad Dunajcem:

Ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych pomiędzy działkami oznaczonymi numerami: 3364/9, 3364/10, 3364/11, 3364/12, 3364/13, 3379, 3380, 3381/3, 3382/3, 3382/5, 3392/1, 3393/3, 3393/4, 3400/3, 3400/4, 3401/3, 3401/4, 3410/3, 3410/4, 3411/1, 3411/2, 3414/20, 3415/2, 3416/7, 3416/8, 3416/9, 3416/10, 3417/8, 3417/10, 3420/16, 3420/17  a dz. ewid. nr: 3363/1, 3363/2, 3364/5, 3364/7, 3364/8, 3378/1, 3381/1, 3381/4, 3382/4, 3382/6, 3392/2, 3393/2, 3400/2, 3401/2, 3403/7, 3410/2, 3412/1, 3414/8, 3416/4, 3416/6, 3417/3, 3417/7, 3417/9, 3420/18, 3429/9, 3429/10, 10432, 10923, 10975/3, 10975/4 - zgodnie z § 37-39 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2016r. poz. 1034);

Rozpoczęcie ww. czynności nastąpi w dniu 24.11.2020r. (wtorek) o godz. 11.00

w Krościenku nad Dunajcem obok zabudowań pod adresem ul. Zdrojowa 200

W interesie Pana/Pani/Państwa jako właściciela nieruchomości leży udział w ww. czynnościach.

Jednocześnie informuję się, nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w tych czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia. Informuje się także o konieczności posiadania dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości osoby deklarującej swój udział w tych czynnościach.

Otrzymują właściciele:

 1. Dz. ewid. nr 3364/9
 2. Dz. ewid. nr 3364/13.
 3. Dz. ewid. nr 3364/10.
 4. Dz. ewid. nr 3364/11.
 5. Dz. ewid. nr 3364/12.
 6. Dz. ewid. nr 3379.
 7. Dz. ewid. nr 3380.
 8. Dz. ewid. nr 3378/1.
 9. Dz. ewid. nr 3381/3.
 10. Dz. ewid. nr 3382/3.
 11. Dz. ewid. nr 3382/5.
 12. Dz. ewid. nr 3392/1.
 13. Dz. ewid. nr 3393/3.
 14. Dz. ewid. nr 3393/4.
 15. Dz. ewid. nr 3400/3.
 16. Dz. ewid. nr 3400/4.
 17. Dz. ewid. nr 3401/3.
 18. Dz. ewid. nr 3401/4.
 19. Dz. ewid. nr 3403/7.
 20. Dz. ewid. nr 3410/3,
 21. Dz. ewid. nr 3410/4.
 22. Dz. ewid. nr 3411/1.
 23. Dz. ewid. nr 3411/2.
 24. Dz. ewid. nr 3414/20.
 25. Dz. ewid. nr 3415/2.
 26. Dz. ewid. nr 3416/7.
 27. Dz. ewid. nr 3416/8.
 28. Dz. ewid. nr 3393/4.
 29. Dz. ewid. nr 3400/3.
 30. Dz. ewid. nr 3400/4.
 31. Dz. ewid. nr 3401/3.
 32. Dz. ewid. nr 3401/4.
 33. Dz. ewid. nr 3403/7.
 34. Dz. ewid. nr 3410/3,
 35. Dz. ewid. nr 3410/4.
 36. Dz. ewid. nr 3411/1.
 37. Dz. ewid. nr 3411/2.
 38. Dz. ewid. nr 3414/20.
 39. Dz. ewid. nr 3415/2.
 40. Dz. ewid. nr 3416/7.
 41. Dz. ewid. nr 3416/8.
 42. Dz. ewid. nr 10975/3.
 43. Dz. ewid. nr 3429/9.
 44. Dz. ewid. nr 10975/4.
 45. Dz. ewid. nr 10923.
 46. a/a.
 47.  

  G E O D E T A  U P R A W N I O N Y

  nr  u p r.  1 9 4 2 2

   

  mgr inż. Magdalena Grojec

  tel. +48 604 421 870

  .............................................

                                                                          (pieczęć i podpis geodety)

  Klauzula RODO

  Działając na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE Dz.U.UE.L2016.119.1 (dalej RODO) informuję, że:

 48. Administratorem danych przetwarzanych w związku z niniejszymi czynnościami na gruncie jest Zofia Śmiech tel. 18 263 95 28 adres e-mail: geostrada2007@gmail.com
 49. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzania np. podziału nieruchomości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. Poz. 121 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7.12.2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 268, poz. 2663 z późn. zm.), a także ustawą z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (Dz.U. 2018r. poz. 395), z której wynika okres przechowywania danych w celu niezbędnym do rozliczeń.
 50. Będą przetwarzane dane kontaktowe/adresowe oraz dane dotyczące nieruchomości.
 51. Odbiorcą danych będą podmioty i organy określone w ustawie o gospodarce nieruchomościami i ustawie z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2017 poz.2101).
 52. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 53. Dane będą przechowywane przez okres wynikający z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, tj. 3 lata od dnia zawiadomienia o zakończeniu prac.
 54. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:
 55. - dostępu do danych (art. 15 RODO),

  - żądania ich sprostowania (art. 16 RODO),

  - prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadkach wymienionych w art. 18 RODO.

 56. W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO osobie której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) ani prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO. Informuję, że prawo do sprzeciwu przysługuje wówczas, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO. Taka sytuacja nie ma tu miejsca. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodziło do „wyłącznie zautomatyzowanego” podejmowania decyzji ani do profilowania, o którym mowa w art. 22
 57. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).
 58. Dane osobowe zostały pozyskane od właściwego miejscowo Starosty, który jest źródłem pochodzenia danych w rozumieniu art. 14 ust. 2 lit. f RODO.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
mgr inż. Magdalena Grojec - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
26.10.2020
Informację opublikował
Joanna Kaleta
Data publikacji
28.10.2020
Nazwa pliku
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Krościenko nad Dunajcem w dniu 24.11.2020 o godz. 11:00
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
mgr inż. Magdalena Grojec - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
26.10.2020
Informację opublikował
Joanna Kaleta
Data publikacji
28.10.2020