Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Knurów w dniu 30.11.2020 o godz. 11:00 | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Knurów w dniu 30.11.2020 o godz. 11:00

data wystawienia: 27.10.2020
status: zamknięte

WISA Biuro Geodezyjno-Projektowe                                                                        Kraków, dn.  23.10.2020 r.

Wiktor Salamaga

30-827 Kraków, Solarzy 17

Tel  +48 606 703 137

NIP 679-223-74-12 REGON 357194217                                    

                                                                                           Sz. P. Właściciele, władający, użytkownicy, posiadacze samoistni i spadkobiercy  działek nr 1481, 1487, 1479/4, 1480/1, 1480/2, 1482, 1494/4, 1494/5, 1493, 1494/2, 2379/4 obr. Knurów gm. Nowy Targ                                                                                                ( adresat )            

 

Z A W I A D O M I E N I E

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek, wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych

 

                           Na podst. §37-39 ust.1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2016 r. poz. 1034 ze zmianami), art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity  Dz.U. z 2020r. poz.276, 284, 782, 1086) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Targu pod nr: GK.6640.5573.2020, uprzejmie  zawiadamiam,  że w dniu 30.11.2020 r. o godz. 11:00Knurowie nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic, wznowieniem znaków granicznych, wyznaczeniem punktów granicznych  dla działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 1486 obr. Knurów gm. Nowy Targ z działkami sąsiednimi nr: 1481, 1487, 1479/4, 1480/1, 1480/2, 1482, 1494/4, 1494/5, 1493, 1494/2, 2379/4 obr. Knurów gm. Nowy Targ.

            W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach.

Miejsce spotkania: przy wjeździe na posesję Knurów 59A (wsp. 49.483107, 20.178875)

 GEODETA UPRAWNIONY

 Nr upr. zaw. 18810

 

mgr inż. Wiktor Salamaga

                                                                                                       ...............................................

                                                                                                                                      ( podpis i data )

POUCZENIE

Zawiadomieni właściciele ( władający ) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy przyjmowaniu granic ich gruntów oraz dokumentami tożsamości.

W imieniu osób nieobecnych  mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.

W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami postępowania są wszystkie strony.

Zgodnie z art. 39 ust.3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z poź. zm.) nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.            

Z uwagi na wejście w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informuję, że Państwa dane osobowe zostały pozyskane w ramach zgłoszenia prac geodezyjnych nr ID GK.6640.5573.2020 w celu przeprowadzenia zleconych prac geodezyjnych. Dane te zostaną wykorzystane tylko w ramach niniejszego opracowania i podlegają ochronie. Administratorem danych jest Biuro WISA, tel. 606703137.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
mgr inż. Wiktor Salamaga - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
23.10.2020
Informację opublikował
Joanna Kaleta
Data publikacji
27.10.2020
Informację zmienił
Joanna Kaleta
Data ostatniej zmiany
27.10.2020
Nazwa pliku
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Knurów w dniu 30.11.2020 o godz. 11:00
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
mgr inż. Wiktor Salamaga - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
23.10.2020
Informację opublikował
Joanna Kaleta
Data publikacji
27.10.2020