Ogłoszenie Starosty Nowotarskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położnej w miejscowości Tylmanowa | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Ogłoszenie Starosty Nowotarskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położnej w miejscowości Tylmanowa

data wystawienia: 28.10.2020
status: zamknięte

 

 

                                                Nowy Targ 26.10.2020r.

Nasz znak: GN.6821.2.2.2020.GK

 

                       

 

     

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości  o nieuregulowanym stanie prawnym

 

         

Starosta Nowotarski

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej

 

                  Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm) oraz art. 113 ust. 6 i ust.7,  art. 115 ust.3, w związku z  art. 124a i 124ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm),

zawiadamiam, że na wniosek  Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości położnej w m. Tylmanowa, Gm. Ochotnica Dolna oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 2271/2, poprzez udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie przewodów  i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego tj. gazociągu średniego ciśnienia PE dn 90 o długości 37 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz strefą kontrolowaną o pow. 37 m2 w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa gazociągu średniego ciśnienia w związku z gazyfikacją miejscowości Łącko i Czerniec gm. Łącko, Tylmanowa gm. Ochotnica Dolna oraz Krościenko n/D, gm. Krościenko n/D”.

Przedmiotowa nieruchomość stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, stosownie do treści art. 113 ust. 6 i 7 w/w ustawy.

              Zgodnie z art. 124a i art. 124 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, może ograniczyć,  w drodze decyzji, sposób korzystania z nieruchomości przez udzielnie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów  i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub podziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania
z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. Przepis ten stosuje się odpowiednio do nieruchomości  o nieuregulowanym stanie prawnym. Wówczas do postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości stosuje się art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 115 ust. 3.

            Starosta Nowotarski obwieszczeniem znak: GN.6821.2.2.2020.GK ogłosił zgodnie z art. 114 ust. 3 ustawy informację o zamiarze wszczęcia postepowania w niniejszej sprawie w stosunku do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, wyznaczając termin 2 miesięcy na zgłoszenie się osób, którym przysługują do nich prawa rzeczowe. W wyznaczonym terminie nie skontaktowała się z tut. Urzędem żadna z ww. osób.

            Zgodnie z art. 115 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami wszczęcie postępowania następuje z dniem określonym w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania, wywieszonym w urzędzie starostwa powiatowego, po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o zamiarze wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego.

 Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony postępowania mogą w terminie 7 dni licząc od  dnia doręczenia niniejszego ogłoszenia wypowiedzieć się,  co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Ww. doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

                                                                                           

 

Otrzymują:

  1. Pan Sebastian Machula –P.P.B.  Instal Projekt (jako pełnomocnik Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z.o.o.)  ul. Boernera 6, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
  2. Strona na BIP  Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.
  3. a/a

 

 

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber - Starosta Powiatu Nowotarskiego
Data wytworzenia
26.10.2020
Informację opublikował
Joanna Kaleta
Data publikacji
28.10.2020
Nazwa pliku
Ogłoszenie Starosty Nowotarskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położnej w miejscowości Tylmanowa
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber - Starosta Powiatu Nowotarskiego
Data wytworzenia
26.10.2020
Informację opublikował
Joanna Kaleta
Data publikacji
28.10.2020