Specjalne potrzeby – większe możliwości | Projekty i Fundusze UE

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Specjalne potrzeby – większe możliwości

2 stycznia 2012

Specjalne potrzeby – większe możliwości”

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Specjalne potrzeby – większe możliwości” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Wnioskodawcą jest Powiat Nowotarski, a jednostką realizującą Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Nowym Targu.

Czas trwania projektu: 01 września 2009r. – 31 lipca 2011r.

Grupę docelową w projekcie stanowią uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 -L działającej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Nowym Targu, do której uczęszczają dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Projekt zakłada poprawę oferty edukacyjnej, wychowawczej i terapeutycznej Szkoły Podstawowej nr 9-L jako placówki oferującej specjalistyczne, wszechstronne i skuteczne wsparcie każdemu dziecku z dysfunkcją intelektualną w stopniu lekkim. Dokonywać się to będzie poprzez:

  • zintensyfikowanie oddziaływań rewalidacyjnych o charakterze indywidualnym w stosunku do każdego ucznia;

  • zastosowanie alternatywnych form zajęć edukacyjnych, które „wychodzą” naprzeciw specjalnym potrzebom uczniów SP nr 9-L.

  • podjęcie działań, których celem będzie rozbudzenie aspiracji życiowych i edukacyjnych dziecka, umożliwienie mu dostępu do dóbr kultury, wyposażenie go w umiejętności i wiedzę, które pozwolą mu na sukces w przyszłości.

Link do strony:

http://www.soswnr1.nowytarg.pl/sps9/viewpage.php?page_id=22