Zawiadomienie o przeprowadzeniu wizji w terenie w miejscowości Lasek w dniu 20.11.2020 o godz. 11:00 | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o przeprowadzeniu wizji w terenie w miejscowości Lasek w dniu 20.11.2020 o godz. 11:00

data wystawienia: 28.10.2020
status: zamknięte

Czarny Dunajec, dnia 27.10.2020 r.


ZAWIADOMIENIE O PRZEPROWADZENIU WIZJI W TERENIE


W związku z Decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 25 czerwca 2020 r. Nr 26/20 znak sprawy: WI-XI.7820.1.57.2019.MS o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – drogi krajowej nr 47 Rabka Zdrój – Zakopane
na odc. Rdzawka – Nowy Targ od ok. 5 + 064,20 do km 21 + 200 długości ok. 16,13km oraz na zlecenie firmy INTERCOR Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu, ul. Okólna 10, informuję, iż w dniu 20.11.2020r. o godzinie 11:00 w obrębie
0010 LASEK na działce 5174/6 zostaną wyznaczone w terenie czasowe i stałe ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości położonych poza pasem drogowym dla potrzeb budowy / przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej określonej w ww. Decyzji Wojewody o ZRID.


Jednocześnie informuję, że podejmowanie jakichkolwiek działań, uniemożliwiających wykonanie zamierzonych prac, spowoduje zgodnie z art. 26 § 4 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych wszczęcie postępowania egzekucyjnego celem przymusowego wyegzekwowania udostępnienia terenu dla potrzeb realizacji inwestycji, co wiązać się będzie z obciążeniem Pana / Pani kosztami egzekucji.
1. W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności wyznaczenia czasowych i stałych ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości.
2. W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej – uczestnikami wizji są wszystkie strony.
3. Nie wyklucza się wcześniejszej obecności geodetów na gruncie i wykonywania pomiarów przygotowawczych.

Zawiadomienie otrzymują właściciele/władający, użytkownicy/spadkobiercy poniższych działek:
1. działka nr: 5174/6 LASEK (5174/14) - Rodzaj przebudowywanego urządzenia, rozbiórki i przebudowy dróg innych kategorii: przebudowa sieci eWN; budowa słupa sieci eWN – dn. 20.11.2020r. o godz. 11:00
Przewidywane rozpoczęcie prac: IV kwartał 2020r
Firma wykonująca prace budowlane: INTERCOR Sp.z o. o z siedzibą w Zawierciu, ul. Okólna 10

podpis geodety

 

 


KLAUZULA RODO:
Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UELI 19 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO, informuję, iż:
1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z niniejszymi czynnościami jest firma Geoart Geodezja i budownictwo, ul. Rynek 38, 34-470 Czarny Dunajec;  e-mail: biuro@geoart.pl.; tel. 18 26-576-24.
2) dane osobowe pozyskane zostały od właściwego miejscowo Starosty, który jest źródłem pochodzenia danych w rozumieniu art. 14 ust. 2 lit. f RODO.
3) dane osobowe przetwarzane będą. w zakresie w jakim jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - art. 6 ust. 1 lir. c RODO w celu realizacji §
38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, pesz. 454} a w szczególności w celu zawiadomienia o czynnościach wyznaczenia/wznowienia/ustalenia/przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych.
4) w celu realizacji powyższych celów będziemy przetwarzać dane kontaktowe/adresowe oraz dane dotyczące nieruchomości.
5) dane osobowe przechowywane będą do momentu przyjęcia zbiorów danych lub innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
6) odbiorcą danych będą podmioty i organy określone w ustawie o gospodarce nieruchomościami i w ustawie z dn. 17.05.1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. 0217 poz. 2101).
7) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
8) dane będą przechowywane przez okres wynikający z ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, tj. 3 lata od dnia zawiadomienia o zakończeniu prac.
9) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:
- dostępu do danych (art. 15 RODO)
- żądania ich sprostowania (art. 16 RODO)
- prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadkach wymienionych w art. 18 RODO
10) w związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) osobie, której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) ani prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO, informuję, że prawo do sprzeciwu przysługuje wówczas, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie art.6 ust. 1 lit. e lub f RODO- taka sytuacja nie ma tu miejsca.
11) w trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodziło do „wyłącznie zautomatyzowanego” podejmowania decyzji ani do profilowania, o którym mowa w art.22 ust.1

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
mgr inż. Justyna Polaczek - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
27.10.2020
Informację opublikował
Joanna Kaleta
Data publikacji
28.10.2020
Nazwa pliku
Zawiadomienie o przeprowadzeniu wizji w terenie w miejscowości Lasek w dniu 20.11.2020 o godz. 11:00
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
mgr inż. Justyna Polaczek - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
27.10.2020
Informację opublikował
Joanna Kaleta
Data publikacji
28.10.2020