Ogłoszenie Starosty Nowotarskiego | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Ogłoszenie Starosty Nowotarskiego

27 października 2011
Ogłoszenie
Starosty Nowotarskiego
z dnia 4 października 2011 r.

o możliwości zgłaszania kandydatów na członków do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych


Na podstawie art. 44c ust. 2, 3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (jt. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.) oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 560), w związku z upływem kadencji Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Nowym Targu, zwanej dalej Radą, Starosta Nowotarski informuje o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Rady.


§ 1

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania swoich przedstawicieli są organizacje pozarządowe i fundacje działające na terenie Powiatu Nowotarskiego oraz jednostki samorządu terytorialnego (gminy i powiat nowotarski).


§ 2
 • Każdy z uprawnionych podmiotów, o których mowa w § 1 może zgłosić wyłącznie w formie pisemnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy al. Tysiąclecia 35, jednego kandydata na członka Rady w nieprzekraczalnym terminie do 2 tygodni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
 • Zgłoszenie powinno zawierać:
  • nazwę podmiotu zgłaszającego,
  • imię i nazwisko kandydata,
  • zgodę kandydata na członkostwo w Radzie,


§ 3

Starosta Nowotarski spośród zgłoszonych kandydatów powoła 5 członków Rady w ciągu 30 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1.Krzysztof Faber
Starosta NowotarskiInformacje dodatkowe

Do zakresu działania Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych należy:
 • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
  • integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  • realizacji praw osób niepełnosprawnych;
 • opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • ocena realizacji programów;
 • opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.
Zgłoszenia kandydatów należy dokonywać w terminie do dnia 7 listopada 2011 roku.